Všeobecné obchodné a nákupné podmienky

DigiCode s.r.o. ako predajca, predáva produkty a náhradné diely výpočtovej a elektronickej techniky. Nasledovné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky tie ponuky, objednávky, respektíve transakcie, počas ktorých DigiCode Kft. pre kupujúceho (ďalej len Kupujúci) vykonáva predaj prístrojov alebo tovaru, poskytne službu a neboli dohodnuté žiadne ďalšie podmienky v inej zmluve medzi stranami.

Údaje spoločnosti DigiCode s.r.o. (ďalej len Predajca):
Sídlo: Rybný trh 332/9. 929 01 Dunajská Streda.,
IČO: 53596439,
IČ DPH: SK2121426747,
Číslo účtu: SK4211000000002942100928,
Identifikačný záznam spracovania údajov: prebieha,
Poskytovateľ servera: DigiCode Kft.

1. Dôležité vlastnosti predmetu zmluvy
Predajca na webovej adrese digicode.hu prevádzkuje internetový obchod (ďalej len: Webový obchod), ktorého služby a produkty sú dostupné pre tých všetkých, ktorí sú osoby s právnou spôsobilosťou, respektíve obchodné organizácie (ďalej len: Kupujúci).
Tieto všeobecné podmienky predaja a nákupu (ďalej len: VOP) sú stanovené na fungovanie a používanie Webového obchodu.

Zadanie objednávky vo Webovom obchode je možný len s registráciou. S registráciou Kupujőci vyhlasuje, že dovŕšil 18 rokov a je osoba s právnou spôsobilosťou, naďalej registruje so skutočnými vlastnými údajmi alebo údajmi v mene hospodárskeho subjektu, ktorý zastupuje. Registráciu s neplatnými údajmi Predajca ihneď zruší bez predchádzajúceho oznámenia, nakolko takéto objednávky nie je povinný splniť.

S používaním Webového obchodu medzi Predajcom a Kupujúcim sa vyskytne online zmluva, čo stanovuje Obchodný zákonník. V rámci zmluvy prvotný spôsob na komunikáciu medzi Predajcom a Kupujúcim je elektronická pošta, tieto oznámenia Kupujúci uloží na svojom vlastnom trvanlivom nosiči sledovateľným spôsobom.

Distribútor môže byť registrovaná spoločnosť (živnostník alebo individuálna spoločnosť), ktorým medzi zárobkovými činnosťami sú počítačové alebo iné špecializované technické činnosti. Distribútor vyhlasuje, že nemá súdne alebo iné konanie pred správnym orgánom, čo by mohol obmedziť jeho hospodársku činnosť. Distribútor vyhlasuje, že od Predajcu zakúpené produkty získava na ďalší predaj. Ak Kupujúci nie je Spotrebitel alebo Distribútor, tak je považované za obchodnú spoločnosť. Stav Kupujúceho je zaznamenaný pri registrácií a vzťahuje sa na všetky objednávky.

Počet objednatelných produktov Predajca neobmedzuje, prijíma do vyčerpania zásob. V prípade objednávky nad bežného množstva v jednej domácnosti Kupujúci už sa nepovažuje za Spotrebitela.

Predajca nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby v dôsledku nesprávného zverejňovania, ako napríklad chyba popisu a vlastnosti produktov, fotka, respektíve ilustračné obrázky produktov a dostupnosť produktov, ani z toho vyplývajúce škody. Popisy o produktov sú len informačné, nie v každom prípade obsahujú všetky vlastnosti daného produktu. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. Pre oficiálne špecifikácie produktov prosíme navštíviť webovú stránku výrobcu produkta.

Predajca nie je zodpovedný za zmeny, ukončenie alebo nedostupnosť Webového obchodu a z toho vyplývajúce priema alebo nepriame škody, ako napríklad ušlý zisk, poškodenie dobrého mena podniku, alebo stráca údajov. Predajca môže zmeniť alebo ukončiť služby Webového obchodu základe svojho uváženia, bez udania dôvod alebo bez predchádzajúceho oznámenia.

Predajca nie je zodpovedný a vylučuje akúkoľvek požiadavku za náhradu alebo inkaso, čomu základ je akákovlek vada, alebo porucha produktu, naďalej porucha alebo zničenie vyplývajúca v dôsledku nesprávneho fungovania v majetku, softvéroch, alebo v údajoch, vrátane z toho vyplývajúce škody alebo ušlý zisk. Vylúčenie akejkoľvek zodpovednosti neovplyvňuje záručné práva kupujúceho.

Predajca si vyhradzuje právo jednostranne meniť a dopĺňať tieto VOP. Po zmene a doplnení používanie Webového obchodu znamená prijatie zmeny VOP.

2. Splnenie
Kúpna cena je vždy uvedená pri vybraného produktu, individuálna cena je platná pre Kupujúceho a v základe sa vzťahuje na platby v hotovosti.

Predajca prijíma objednávku písomne a cez Webový obchod. Splnenie od velkoobchodníka sa prebieha súčasne s vystavením faktúry a vydaním tovaru. Splnenie faktúry prostredníctvom Predajcu, Kupujúci potvrdí podpisom faktúry alebo dodacieho listu. V prípade Spotrebitela zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predajcom a Kupujúcim so zadanými fakturačnými údajmi sa vyskytne s prevzatím a zaplatením produktu. Táto zmluva sa nepovažuje za písomnú zmluvu a nepoukazuje na kódex správania, bude zaevidovaná len v databáza Webového obchodu, ako objednávka a následne nie je k dispozícii na papieri.

Za časový okamih objedvávky sa považujeme ten dátum, keď objednávka bola registrovaná v Webovom obchode. Zaznamenaná objednávka ihdeň po vykonaní sa objaví v osobnom menu Kupujúceho a o úspešnej objednávke pošleme automatický e-mail, ako potvrdenie na zadanú e-maiovú adresu, čo obsahuje individuálne identifikačné číslo objednávky (ďalej len: Číslo objednávky).

Automatické potvrdenie sa nepovažuje za prijatie ponuky Kupujúceho, uvedená cena sa vzťahuje iba ne tú danú objednávku. Vyhradzujeme si právo pri automaticky potvrených objednávok na obmietnutie objednávky úplne alebo čiastočne.

Objednávka do začatia plnenia je meniteľná alebo zrušiteľná na osobnom účte Kupujúceho, alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu Predajcu.

Plnenie zo strany Kupujúceho sa považuje za vykonávanú s vyrovnávaním faktúry, čomu spôsob môže byť vopred uhradený, na dobierku, alebo na faktúru. Platba na faktúru má špeciálne podmienky, čo strany uzatvárajú v osobitnej zmluve, ktorej podmienky neobsahuje tento VOP.

Vlastníctvo prevzatého ale úplne nezapateného tovaru tvorí Predajcu. Distribútor úplne nezapletený tovar počas platnosti výhrady vlastníctva môže odcudziť len v tom prípade, ak poskytne Predajcovi za úplne nezaplatený tovar protihodnotu, kým produkty, tovary vo vlastníctve Distribútora nebudú úplne zaplatené. Distribútor s vyhlásením môže prevziať hnutelnosti do vlastníctva a protihodnoty o takto získavaných produktov konštatuje kúpna cena zaznamenaná v knihách Distribútora. V tom prípade, ak trhová cena je nižšia, ako zaznamenaná cena v knižkách, tak protihodnotu určí trhová cena.

Distribútor je povinný počas zachovania vlastníctva tovar takým spôsobom skladovať, aby ho nepoškodila kvalita. Počas zachovania vlastníctva Distribútor má povinnosť nahradiť spôsobenú škodu, krádež, stratu, alebo za akékoľvek poškodenie jeho stavu. V prípade komerčných nákupov počas zachovania vlastníctva Distribútor produkt nemôže zaťažiť, alebo nemôže ponúknuť ako kolaterál. Ak Distrubútor nesplní povinnosti voči Predajcu, tak Predajca má právo požadovať Distribútora na vrátenie dodaných produktov. Predajca na vrátený tovar môže účtovať Distribútora poplatku za používanie od odovzdania do návratu.

Distrubútor je povinný tolerovať Predajcu nevyhnutné a zákonné opatrenia v záujme vymáhania výhradného vlastníctva.

Kupujúci má možnosť vzniesť akúkoľvek námietku súvisiacu s faktúrou do dátumu splatnosti. V prípade splatnosti bez účtovania úrokov z omeškania pod hrozbou preklúzie. Vtedy námietka po daňovej povinnosti neoslobodzuje Kupujúceho z povinnosti platiť úroky z omeškania.

V prípade omeškania dodávky alebo úplné nedoručenie Kupujúci nemôže požadovať trestnú sankciu alebo odškodnenie.

V prípade vyššej moci spôsobujúce omeškanie dodania Predajca používa prekážkovú komunikáciu, čo vylučuje všetky zodpovednosti za preplatenie škody a náklady. V prípade vyššej moci strany sú oprávnené sa dohodnúť v novej dodacej lehote alebo odstúpiť od plnenia objednávky.

3. Záruka a garancie
Definované záruky a garancie vo VOP nemajú vplyv na zákonné práva Kupujúceho. Ak máte k dispozícii vlastný záručný list k produktu, tak záručné podmienky sú platné podla uvedených, alebo prostredníctvom dovozcom uvedených podmienok.

Predajca splní chybne, ak v dátume vyrovnania produkt nie je v súlade s kvalitatívnými požiadavkami stanovenými v zmluve alebo zákone. Predajca nesplní chybne, ak Kupujúci poznal chybu v momente uzatvorenia zmluvy, alebo musel poznať chybu v momente uzatvorenia zmluvy.

Kupujúci je povinný okamžite poskytnúť informácie Predajcovi alebo výrobcovi, v prípade spotrebitelskej zmluvy nie neskoršie, ako dva mesiace od zistenia chyby.

Ak produkt je vadný, tak Spotrebitel sa rozhodne, -či koná voči výrobcovi v rámci záruky na výrobok, alebo na základe záruky voči Predajcovi -či ak existuje povinná záruka na tovar, tak koná voči Predajcovi alebo odborným servisom.

Ak produkt je vadný, tak Kupujúci, ktorý nespĺňa podmienky pre spotrebiteľa sa môže rozhodnúť, či koná na základe záruky na dodávky voči Predajcovi, alebo uplatňuje svoj nárok na záruku. Záručná požiadavka voči Predajcovi je uplatňovatelná len v tom prípade, ak produkt nemá nezávislého značkového servisu.

Ak produkt je vadný a existuje zmluvná záruka na produkt, tak Kupujúci môže uplatniť svoje záručné požiadavky voči toho, kto sa zmluvne zaviazal záruku.

Kvôli tej istej chybe ručenie vecných nedostatkov alebo záruka za produkt, naďalej záručná požiadavka súčasne sa nemôže uplatňovať.

Strata záručného listu neovplyvňuje povinnú záruku a záručné práva produktu.

V prípade záručenj požiadavky u Predajcu, Kupujúci je potrebný vrátiť vadný produkt na sídlo Predajcovi, spolu s faktúrou, záručným listom (ak dostal) a s opisom chyby.

Distribútor povinnosti s vlastným zákazníkom berie na vlastnú zodpovednosť, na tie transakcie sú platné súčasné záručné a garančné pravidlá, ktoré Predajca sa zaviazal Distribútorovi. Distribútor o akýkoľvek úverový nárok sa dohodne so servisným alebo zákazníckym kolegom Velkopredajcovi.

3.1 Ručenie vecných nedostatkov
Kupujúci môže uplatniť právo ručenia vecných nedostatkov vzmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Uplatňovanie práva ručenia vecných nedostatkov môže byť oprava alebo výmena, s výnimkou, ak z tých vybraná požiadavka je nemožná alebo Predajcovi to zmanenalo neprimerané bremeno oproti iných možnoých požiadaviek.

Ak Predajca opravu alebo výmenu nezaviazala a nevie splniť danú povinnosť, tak sa dá žiadať úmernú kompenzáciu dodávky alebo chyba sa dá odstrániť aj na náklady Predajcu, respektíve v poslednom prípade Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy. Kvôli bezvýznamnej chyby odstúpenie nie je možné.

Kupujúci môže prejsť zo zvolenej záruky aj na inú záruku, avšak musí znášať poplatky za prechod, s výnimkou ak bola odôvodnená, alebo dal na to dôvod Predajca.

Záručné právo je uplatňovatelné v prípade zmluvy do jedného roka, v prípade spotrebitelskej zmluvy do dvoch rokov. Nespočíta do premlčacie lehoty časť opravnej lehoty, kým Kupujúci nevedel používať daný produkt.

Pre uplatnenie nároku na záruku Kupujúci je povinný dokázať, že zistená chyba už existovala v okamihu dodania, s výnimkou v prípade uzatvorenej zmluvy s Predajcom v prvých šesť meciacoch od dodania, ak uplatnenie požiadavky na nárok na záruku nemá inú podmienku.

Záručná lehota znovu začne plynúť v prípade výmeny produktu na celý produkt, v prípade opravy len na opravenú časť, v prípade výmeny náhradného diela len na vymenený náhradný diel, aj vtedy, ak nová chyba sa vyskytne v dôsledku opravy.

3.2 Produktová záruka
Z hladiska produktovej záruky produkt podla uzatvorenej zmluvy so Spotrebitelom je vadný vtedy, ak to nezhoduje s kvalitatívnými požiadavkami v okamihu vydania produktu, alebo vtedy, ak nemá k dispozícii tie vlastnosti, čo výrobca špecifikuje. Chybu musí dokazovať Spotrebitel.

Spotrebitel môže požadovať opravu vady priamo od výrobcu, aéebo ak oprava nie je uskutočniteľná v rámci vhodnej lehoty, alebo bez toho, aby boli dotknuté záujmy spotrebiteľa, tak produkt musí vymeniť. Okrem toho iná požiadavka nie je požadovatelná.

V prípade účinného presadzovania nároku na záruku, požiadavka na vymenený produkt, respektíve na opravený diel je uplatňovatelná voči Predajcu.

Nárok na záruku je uplatňovetelný do dvoch rokov od uvedenia na trh prostredníctvom výrobcu. Výrobca výlučne len vtedy je oslododnený z povinnosti záruky na výrobok, ak vie dokázať, že produkt bol vyrobený mimo obchodnej činnosti, respektíve uvedil na trh, alebo chyba v okamihu vydania podľa stavu techniky a vedy nebola rozoznateľná, alebo vady produktu vyplýva z povinnej úradného alebo zákonného ustanovenia. Výrobca pre oslobodenie musí dokazovať iba jednu príčinu.

3.3 Garancia
Oznámenie požiadavky na reklamáciu nepredstavuje za sťažnosť podla zákona o ochrane spotrebiteľa.

Vo Webovom obchode ak pri produkte je uvedená záručná lehota, tak to zvláštne obsahuje povinnú dodaciu lehotu stanovenou zákonom a dobrovoľnú záručnú dobu vyvážajúcich výrobcov. Kde nie je uvedená záručná lehota, tak ne tie produkty sa nevzťahuje záruka. Záručná lehota uvedená v mesiacoch alebo rokoch je platná odo dňa prevzatia produktu a vyprší toho uvedého dňa, ktorý zodpovedá začiatočného dňa podľa mena alebo čísla. Ak taký deň v mesiaci vypršania platnosti neexistuje, tak lehota vyprší posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Reklamáciu sa dá uplatňovať počas záručnej lehoty. Nespočíta do záručnej lehoty tá doba opravy, počas čoho Spotrebitel nevedel používať produkt podľa určenia.

Pre uplatňovanie nároku na záruky okrem toho je potrebné primerane sa uplatňovať pravidlá podľa záručných práv. V prípade spotrebiteľského sporu Spotrebitel môže začať na svojom bydlisku alebo v okrese sídla Predajcu v zmierovacom výbore, ktoré sú uvedené medzi informácie na podávanie sťažností.

3.4 Povinná záruka
V prípade uzatvorenej zmluvy so Spotrebitelom na jednitlivé stanovené produkty oprávnený je povinný zodpovedať za vadné plnenie v súlade s podmienkami stanoveného zákonu. Povinná záručná lehota je jeden rok od dodania produktu Spotrebiteľovi. Oprávnený je oslodobnený od záručnej povinnosti len v tom prípade, ak dokazuje, že vady sa vyskytla po dodaní produktu.

Ak produkt je vadný, tak Spotrebitel môže požiadať výmenu alebo opravu od Predajcovi, alebo od oficiálneho servisného strediska výrobcu, čo je uvedený na záručnom liste, s výnimkou, ak vybraný spôsob požiadavky je nemožné, alebo oprávneným to znamenalo neprimerané dodatočné náklady oproti iného riešenia.

Ak oprávnený nezaviazala sa uplatňovať výmenu alebo opravu, respektíve nie je schopný plniť svoj záručný záväzok, tak Spotrebitel môže požiadať primerané doručenie protihodnoty, alebo vada môže odstrániť aj na náklady Predajcu, v posledom prípade môže odstúpiť od zmluvy. Kvôli bezvýznamnej chyby odstúpenie nie je možné.

Spotrebitel môže prejsť zo zvolenej záruky aj na inú záruku, avšak musí znášať poplatky za prechod, s výnimkou ak bola odôvodnená, alebo dal na to dôvod oprávnený.

Oprávnený sa musí snažiť na to, aby výmenu alebo opravu vykonal najneskôr do pätnástich dní od podania.

Fixovaný spotrebiteľský tovar, respektíve ťažší ako 10 kg, alebo tovar čo nie je možné prepravovať ako príručnú batožinu - okrem vozidiel - je potrebné opraviť na mieste prevádzky. Ak oprave na mieste prevádzky nie je vykonatelná, tak o montáž a inštaláciu, ďalej o preprave a vrátenie sa stará Predajca alebo výrobca. Do spotrebitelského tovaru počas povinnej záruky môže byť nainštalovaný iba nový komponent.

V prípade požiadavky na výmeny do troch dní odo dňa zakúpenia (zavedenia do prevádzky), Predajca sa nemôže sťažovať na neprimerané dodatočné náklady, ale je povinný vymeniť produkt, pokiaľ vada ovplyvňuje bežné používanie.

Záručná lehota znovu začne plynúť v prípade výmeny produktu na celý produkt, v prípade opravy len na opravenú časť, v prípade výmeny náhradného diela len na vymenený náhradný diel, aj vtedy, ak nová chyba sa vyskytne v dôsledku opravy.

3.5 Zmluvná záruka
Ak výrobca dobrovolne (v zmluve) prijíma záruku na produkt, tak je povinný konať v súlade podla podmienok na svovej webovej stránke, alebo podla podmienok na záročnom liste. Bez týchto hore uvedených je povinný konať podla občianskeho zákonníka a podla jeho záručných podmienok. Ak tieto podmienky neprijíma Kupujúci, tak nie je zmluvná záruka.

Ak produkt je vadný, tak Kupujúci môže žiadať výmenu alebo opravu, v rámci tejto zmluvnej záruky odstúpenie alebo zlava nie je platná. Záručnú požiadavku môžu uplatniť iba v objednávke zaznamenaný Kupujúci.

Výrobca si vyhradzuje právo vo všetkých prípadoch podľa vlastného uváženia, či opraví produkt, alebo dáva náhradný výrobok porovnateľný s originálom, alebo vráti najnižšiu sumu medzi kúpnou cenou a aktuálnou hodnotou produktu. Výrobca nie je povinný vrátiť späť vadný produkt.

V prípade výmeny alebo opravy záručná doba sa nereštartuje v rámci zmluvnej záruky, ale zaniká s dobou originálnou zárukou.

3.6 Záručná požiadavka nie je uplatňovatelná
Záruka sa nevzťahuje na dopravné náklady a riziko, naďalej na samostatné softvéry alebo na softvéri tvoriace súčasť produktu.

Záručná požiadavka nie je uplatňovatelná, ak chyba na vznikla kvôli - nevhodnej inštalácie - neschválenej konverzie - cudzieho zásahu - neprofesionálnej oprave - nevhodného skladovania - nevykonanej údržbe, čisteniu - priemyselnému používaniu - elementárnemu poškodeniu alebo vis major - externým vplyvom, ako nečistota, energetický závad, alebo kvapalina - infekcie, viróza

Záruka nie je uplatňovatelná, ak - poškodia, alebo zničia označenia na identifikáciu produkta, etikety, popisy - poškodenia, opotrebenia vyplývajúce z každodenného vhodného používania, vrátane aj tie chyby ktoré sa vznikli v rámci bežného používania - respektíve na nahradenie došlého spotrebného materiálu

3.7 Spätné prevzatie tovaru
Spätné prevzatie nevybaveného a nepoškodeného tovaru sa vykonáva podla nášho individuálneho posúdenia. Požiavavka o vrátenie tovaru sa môže uskutočniť len v prípade nepoužívaného tovaru v originálnom balení. Vrátenie pri softvérových licenciách a individuálne zaobstaraných produktoch žial nemôžeme prijať. Ak produkt je v súlade s hore uvedenými podmienkami, tak výkupná cena pri vrátení tovaru je stanovená podla: - v rámci lehoty jedného týždňa vezmeme späť so zníženou hodnotou 10%; - po jedného týždna, ale do dvoch týždnov so zníženou cenou 10-15%; - po viac ako dvoch týždnov, ale do štyroch týždnov so zníženou cenou 15-30%.

Avšak všetky požiadavky považujeme za individuálny prípad, takto pri vydaní ponuky sa môžeme odlíšiť v závislosti od situácie na trhu. Automatické právo na všeobecné vrátenie tovaru DigiCode Kft. nezabezpečí.

4. Právo odstúpenia

4.1 Ustanovenia pre jednotlivcov
V prípade uzatvorenej zmluvy so Spotrebitelom, Spotrebitel môže uplatniť s právom na odstúpenie od zmluvy, ktoré je uvedené v nariadení vlády do 14 kalandárnych dní odo dňa prevzaita tovaru (bez tekto písomnej informácie v rámci 12 mesicov). Odstúpenie od zmluvy môže vykonávať bez odôvodnenia. Vyhlásenie o odstúpení je potrebné poslať Predajcovi e-mailom spolu s číslom objednávky.

Vzor vyhlásenia o odstúpení: "Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar [Názov produktu] z objednávky [Číslo objednávky]."

Dátum prevzatia potvrdí zoznam dodávok kuriérskej spoločnosti, alebo faktúra, respektíve bloček o zapletení. Právo odstúpenia sa môže považovať za časovo správne v prípade, ak Kupujúci poslal odstúpenie pred uplynutím určitej lehoty a následne poslal produkt do 14 kalandárnych dní odo dňa poslanua odstúpenia.

Náklady vrátenia tovaru znáša Spotrebitel.

Spotrebitel môže používať produkt len do rozsahu vyskúšania, škoda z nesprávneho používania a zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho charakteru, vlastností a funkčnosti znáša Spotrebitel.

Nedá sa uplatniť odstúpenie od zmluvy na taký produkt, čo:
- podlieha autorskému právu (napríklad zvukové alebo obrazové záznamy, naďalej rozmnoženine počítačového softvéru) ak to bol otvorený,
- je viazaný na osobu Spotrebitela, respektíve čo vytvorili podla požiadavky Spotrebitela,
- vzhľadom na svoju povahu sa nedá vrátiť (v prípade produktu s takým balením, čo sa nedá vrátiť naspäť po prevzatí z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov,
- po prevzatí sa neoddeliteľne prepojí kvôli podstaty s iným výrobkom,
- poškodil po prevzatí,
- respektíve Spotrebitel ho používal okrem testovania.


V súlade s hore uvedenými informáciami Predajca vráti celková sumu zaplatenú Spotrebiteľom ako protihodnotu do 14 kalendárnych dní dod dňa dozvedenia odstúpenia, vrátane aj náklady ktoré vznikajú v súvislosti s plnením, okrem dopravných nákladov nad základným poplatkom na dopravu. Spotrebitela z vrátenia nezaťažuje žiadny príplatok.

Predajca má právo zadržať sumju do vtedy, kým Spotrebitel nevráti produkt, alebo nemá žiadne pochybnosti o tom, že poslal naspäť. Z týchto dvoch je potrebné brať do úvahy skorší dátum. Predajca nemá žiadne právo na zadrženie, ak sa zaviazala, že produkt prepravuje sám.

4.2 Ustanovenia týkajúce sa práva právnických osôb
Objednávka sa považuje za zmluvu uzatvorenú elektronicky, na čo sa vzťahujú práva Obchodného zákonníka.

Zmluva uzatvorená elektronicky nemá také podmienky, ako zmluva uzatvorená medzi spotrebitelom a predajcom, nakolko tam práva upravuje Občiansky zákonník, takto Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní odo dňa objednania, naďalej na to právo, že Predajcu musí vymeniť tovar, čo bol vrátení do troch dňoch. Odstúpenie v tomto prípade je možné v prípade porušenia zmluvy, alebo ak strany vopred uzatvorili zmluvu na odstúpenie. V prípade odstúpenia a vadného dodania všetky pravidlá sú platné podla Obchodného zákonníka na miesto predpisov o ochrane spotrebiteľa, podla čoho, ak vznikol záujem právomocného o plnenie zmluvy, môže odstúpiť od zlmuvy, alebo ak sa nedá obnoviť situáciu pred uzatvorením zmluvy, tak to môže vypovedať zmluvu, ak zákon neustanovuje inak.

Kupujúci prijíma, že ak zakúpí produkt s cenou 150 € bez DPH alebo vyššou cenou, čo nie je skladom a Predajca to obstaráva alebo vyrobí výlučne iba pre Kupujúceho, ale Kupujúci zruší objednávku počas zaobstarania alebo výroby, alebo neprevezme objednávku do 10 dní odo dňa oznámenia a/alebo nereaguje na žiadovať predajcu, tak Predajca má nárok na 50% zaobstarávacej ceny produktu.

Z práva na odstúrenie od zmluvy vyplýva, že po riadnej splnenia zmluvy už nie je možné vykonávať, nakolko splnenie zmluvu ukončuje. Je možnosť na odstúpenie od zmluvy, ak splnenie sa začalo, ale nie je dokončené.


5. Osoby oprávnené podpísať zmluvu, osoby oprávnené na finančné možnosti, iné konajúce osoby
Zo strany Predávajúceho oprávnená osoba na podpísanie zmluvy je konateľ Bakos Bence.

Na zaznamenanie objednávok má nárok každá osoba pracujúci na zákazníckom stredisku.

Strany sa dohodli v tom, že akceptovajú medzi sebou elektronickú korešpondenciu prostredníctvom písomných listov.

6. Ostatné služby
Pedajca - v prípade individuálnej požiadavky - ponúka nesledovné obchodné služby pre Distribútorov:
- Predajca zabezpečuje nepretržité poslanie cenníkov na všetky e-mailové adresy, čo zadal Distribútor, respektíve poskytuje prístup Distribútora k on-line internetový obchodný systém (www.digicode.sk);


7. Opravné prostriedky pre spotrebiteľov


Pri uzatvorenej spotrebitelskej zmluve Spotrebitel má nárok na nasledovné opravné prostriedky.

7.1 Súd v mieste bydliska Predajcu
Budai Központi Kerületi Bíróság Budapest
Adresa: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b
Korešpodenčná ardesa: 1525 Budapest, Pobox: 223.
+36 1 700 4460: +36 1 391-4930
Telefax: +36 1 391-4995
Email: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/leveleslada Webová stránka: http://birosag.hu/torvenyszekek/jaras-birosag/budai-kozponti-keruleti-birosag/

7.2. Zmierovací výbor
Zmierovací výbor fungujúci pri príslušnej obchodnej a priemyselnej komory pri bydliska Spotrebitela. Presné údaje jednotlivých zmierovacích výborov nájdete kliknutím na nasledovný odkaz:

http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2012011901

Predajca si vyhradzuje právo, že rozhodnutie úradujúcej rady v mene Zmierovacieho výboru ako povinnosť sa neakceptuje. Rozhodnutie len vtedy sa stáva rozhodnutím, ak na začiatku konania, alebo pri uverejnení rozhodnutia Predajca sa zaviaže dodržiavať rozhodnuite Zmierovacieho výboru (podsev).

Povinnosť osobného dostavenia sa Predajcu je pred zmierovacím výboru podla svojho sídla:

Budapesti Békéltető Testület
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Korešpodenčná adresa: 1253 Budapest, Pf. 10.
+36 1 700 4460: +36 1 488 2131
Telefax: +36 1 488 2186
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webová stránka: http://www.bkik.hu


7.3 Odbor ochrany spotrebiteľa
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Adresa: 1088 Budapest, József krt. 6.
Postová ardea: 1428 Budapest, PF: 20
+36 1 700 4460: +36 1 459 4800
Telefax: +36 1 210 4677
Email: nfh@nfh.hu
Webová stránka: http://www.nfh.hu


7.4 Orgán hospodárskej súťaže
Len v prípade všeobecného problému ochrany spotrebitela.


Orgán hospodárskej súťaže
Adresa: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Korešpodenčná adresa: 1245 Budapest 5 .Pf. 1036
Webová stránka: http://www.gvh.hu


V Budapesti, 12. decembra 2017.