Právo na odstúpenie a vrátenie

Ustanovenia týkajúce sa súkromných osôb

V prípade uzatvorenej zmluvy so Spotrebitelom, Spotrebitel môže využiť právo odstúpenia podla Občianského zákonníka, do 14 kalendárnych dní odod dňa prevzatia tovaru (bez tej písomnej informácie do dvanástich mesiacov). Právo na odstúpenie od zmluvy môže vykonávať bez odôvodnenia a vysvetlenia. Odstúpenie od zmluvy je potrebné poslať spolu s číslom objednávky e-mailom Predajcovi.

Vzor vyhlásenia o odstúpení: "Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar [Názov produktu] z objednávky [Číslo objednávky]."

Dátum prevzatia potvrdí zoznam dodávok kuriérskej spoločnosti, alebo faktúra, respektíve bloček o zapletení. Právo odstúpenia sa môže považovať za časovo správne v prípade, ak Kupujúci poslal odstúpenie pred uplynutím určitej lehoty a následne poslal produkt do 14 kalandárnych dní odo dňa poslania odstúpenia.

Náklady vrátenia tovaru znáša Spotrebitel.

Spotrebitel môže používať produkt len do rozsahu vyskúšania, škoda z nesprávneho používania a zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho charakteru, vlastností a funkčnosti znáša Spotrebitel.

Nedá sa uplatniť odstúpenie od zmluvy na taký produkt, čo:
- podlieha autorskému právu (napríklad zvukové alebo obrazové záznamy, naďalej rozmnoženine počítačového softvéru) ak to bol otvorený,
- je viazaný na osobu Spotrebitela, respektíve čo vytvorili podla požiadavky Spotrebitela,
- vzhľadom na svoju povahu sa nedá vrátiť (v prípade produktu s takým balením, čo sa nedá vrátiť naspäť po prevzatí z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov
- po prevzatí kvôli podstaty sa neoddeliteľne spojí s iným výrobkom,
- poškodil po prevzatí,
- respektíve Spotrebitel ho používal okrem testovania.


V súlade s hore uvedenými informáciami Predajca vráti celkovú sumu zaplatenú Spotrebiteľom ako protihodnotu do 14 kalendárnych dní odo dňa dozvedenia odstúpenia, vrátane aj náklady ktoré vznikajú v súvislosti s plnením, okrem dopravných nákladov nad základným poplatkom na dopravu. Spotrebitela z vrátenia nezaťažuje žiadny príplatok.

Predajca má právo zadržať sumu do vtedy, kým Spotrebitel nevráti produkt, alebo nemá žiadne pochybnosti o tom, že poslal naspäť. Z týchto dvoch je potrebné brať do úvahy skorší dátum. Predajca nemá žiadne právo na zadrženie, ak sa zaviazala, že produkt prepravuje sám.

Ustanovenia týkajúce sa práva právnických osôb

Objednávka sa považuje za zmluvu uzatvorenú elektronicky, na čo sa vzťahujú práva Obchodného zákonníka.

Zmluva uzatvorená elektronicky nemá také podmienky, ako zmluva uzatvorená medzi spotrebitelom a predajcom, nakolko tam práva upravuje Občiansky zákonník, takto Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní odo dňa objednania, naďalej na to právo, že Predajca musí vymeniť tovar, čo bol vrátení do troch dňoch. Odstúpenie v tomto prípade je možné v prípade porušenia zmluvy, alebo ak strany vopred uzatvorili zmluvu na odstúpenie. V prípade odstúpenia a vadného dodania všetky pravidlá sú platné podla Obchodného zákonníka na miesto predpisov o ochrane spotrebiteľa, podla čoho, ak vznikol záujem právomocného o plnenie zmluvy, môže odstúpiť od zlmuvy, alebo ak sa nedá obnoviť situáciu pred uzatvorením zmluvy, tak môže vypovedať zmluvu, ak zákon neustanovuje inak.

Kupujúci prijíma, že ak zakúpí produkt s cenou 150 € bez DPH alebo vyššou cenou, čo nie je skladom a Predajca to obstaráva alebo vyrobí výlučne iba pre Kupujúceho, ale Kupujúci zruší objednávku počas zaobstarania alebo výroby, alebo neprevezme objednávku do 10 dní odo dňa oznámenia a/alebo nereaguje na žiadovať predajcu, tak Predajca má nárok na 50% zaobstarávacej ceny produktu.
Z práva na odstúrenie od zmluvy vyplýva, že po riadneho splnenia zmluvy už nie je možné vykonávať, nakolko splnenie zmluvu ukončuje. Je možnosť na odstúpenie od zmluvy, ak splnenie sa začalo, ale nie je dokončené.